Darmowa wysyłka od 150 zł

Polityka prywatności sklepu internetowego www.careo3.pl

Drogi Użytkowniku, szanując bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, stworzyliśmy Politykę prywatności sklepu internetowego www.careo3.pl (dalej: Polityka), która jasno określa nasze podejście do przetwarzanych danych oraz ich ochrony. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią oraz do zadawania pytań w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Informacje ogólne

Polityka powstała w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu jest:
 
FITFIRMA sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi (90-521)
ul. Wólczańska 125
KRS:0000769480, NIP:7272835254, REGON:382453317.

Przed skorzystaniem z naszego Sklepu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką. Informujemy, że jeśli Użytkownik korzysta ze Sklepu, oznacza to, że akceptuje on zasady naszej Polityki. Jeśli zasady naszej Polityki nie są akceptowalne dla Użytkownika, powinien on zaprzestać korzystania z naszego Sklepu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie uregulowanym Polityką zapraszamy do kontaktu -  dane kontaktowe umieszczono w sekcji Skontaktuj się z nami.

Przydatne definicje:
a) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, definiowane zgodnie z RODO i polskimi przepisami o ochronie danych osobowych, np.: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, czynnik określający psychiczną czy fizjologiczną tożsamość, adres IP.
b) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.careo3.pl/, który wyposażony jest w certyfikat SSL. Certyfikat ten szyfrując dane, dba o bezpieczeństwo danych osobowych oraz bezpieczeństwo ich transmisji.
c) Użytkownik - każda osoba korzystającą ze Sklepu.
d) Pliki cookies - pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Sklepu.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o podstawach przetwarzania Danych osobowych Użytkowników.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgoda

Korzystając ze Sklepu lub z naszych usług możemy prosić Użytkowników o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przypominamy, że wyrażenie zgody przez Użytkownika jest dobrowolne.
O wyrażenie zgody możemy poprosić w celu:

 • możliwości otrzymywania od nas wiadomości marketingowych  lub handlowych związanych z naszą działalnością lub działalnością naszych partnerów biznesowych, w tym informowanie o promocjach


Pamiętaj, że udzielona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Dane do kontaktu zostały umieszczone w sekcji Skontaktuj się z nami.

W przypadku wyrażenia zgód, o których mowa powyżej będziemy przetwarzać następujące dane: adres e-mail.

Art. 6 ust. 1 lit. ust. 1 lit. b), c) czyli działania przed zawarciem umowy, w związku z zawarciem umowy oraz niezbędne do wykonania obowiązków prawnych administratora

Na tej podstawie przetwarzamy przekazane dobrowolnie Dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • dane dostawy tj. ulica z numerem
 • budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj
 • rachunek bankowy,


które są niezbędne w celu dokonania zamówienia produktów oferowanych w Sklepie oraz do wykonania umowy. Numer telefonu będzie przez nas wykorzystywany do kontaktu w sprawie złożonego zamówienia z osobami, które dokonały zamówienia oraz jest niezbędny do obsługi procesu wysyłki zamówienia.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli uzasadnione interesy

Na tej podstawie przetwarzamy Dane osobowe do wykonania czynności niezbędnych do prowadzenia Sklepu oraz obsługi naszych klientów. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:

 • przekazanie danych osobowych - tylko w niezbędnym zakresie - naszym podwykonawcom, którzy realizują dostawę zamówień na podstawie zawartych z nami umów w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Przekazane przez nas dane mogą być wykorzystywane przez naszych podwykonawców jedynie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zleconych przez nas usług. W zakresie, w którym powierzymy dane osobowe naszym podwykonawcom, występują oni jako podmiot przetwarzający, a my przestrzegamy wszystkich wymogów w tym zakresie, które zostały wskazane w art. 28 RODO.
 • do celów reklamowych - chodzi o dane zbierane w czasie Twojej wizyty w Sklepie, które są zapisane w plikach cookies wykorzystywanych do celów reklamowych. W tym celu przekazujemy zanonimizowany identyfikator urządzenia użytkownika do naszych partnerów marketingowych, którzy mogą przetwarzać dane osobowe również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na podstawie łączących nas umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów zapewniających legalny transfer danych. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

 • Na potrzeby realizacji płatności za pośrednictwem usługi Przelewy24, którego dostawcą jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 5.476.300,00 złotych, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem UKNF IP24/2014.

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez PayPro S.A. można znaleźć https://www.przelewy24.pl/.

 • Na potrzeby realizacji płatności dane będą przekazywane również do PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-805 Warszawa, przy ul. Chmielnej 89, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005874, o kapitale zakładowym w wysokości 32.612.300,00 złotych, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP36/2015.


Dodatkowo na tej podstawie przetwarzamy, również następujące dane:

 • imię
 • telefon
 • e-mail

podane przez Użytkownika Sklepu w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do nas zapytanie.

Jak długo przetwarzamy dane

Okres przetwarzania danych zależy od celu ich przetwarzania. Biorąc to pod uwagę, informujemy, że:

a) dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do czasu jej skutecznego wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Po odwołaniu zgody, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (wynikający z obowiązujących przepisów prawa), jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

b) dane przetwarzane do działań przed zawarciem umowy lub w związku z zawarciem umowy przetwarzamy przez czas niezbędny do wykonania umowy. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (wynikający z obowiązujących przepisów prawa), jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

c) dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (wynikający z obowiązujących przepisów prawa), jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

d) dane zawarte w dokumentach księgowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dokumenty dotyczą.

Po upływie okresów wskazanych powyżej Dane osobowe są nieodwracalnie przez nas usuwane lub anonimizowane.

Prawa Użytkownika

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych zgoda wyrażana jest dobrowolnie. W każdym momencie Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody. Informujemy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych dokonane przez nas przed jej wycofaniem.

W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych. Użytkownik może zawsze zwrócić się do nas jako administratora z prośbą o informację czy dane osobowe są przez nas przetwarzane, o ich udostępnienie oraz otrzymanie innych informacji m.in. takich jak: czas przetwarzania danych, cele przetwarzania, informacje o tym komu przekazujemy dane, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do sprostowania danych osobowych poprzez ich zmianę lub uzupełnienie.

Użytkownik ma również prawo do usunięcia Danych osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym”. Usunięcia danych bez zbędnej zwłoki można żądać w następujących sytuacjach:

 • dane nie są konieczne ze względu na cel przetwarzania lub są przetwarzane w inny sposób
 • wcześniej cofnięto zgodę na przetwarzanie i nie mamy podstawy do ich przetwarzania
 • wniesiono sprzeciw do przetwarzania danych
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • administrator ma obowiązek usunięcia danych wynikający z przepisów prawa
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  Więcej szczegółów o prawie do bycia zapomnianym można znaleźć w art. 17 RODO.

Użytkownikowi przysługuje także prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora. Ograniczenia można zażądać gdy:
zakwestionowano prawidłowość danych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu żądając tylko ograniczenia
administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale Użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
w przypadku gdy zostanie zgłoszony sprzeciw do przetwarzania, ale tylko do czasu rozstrzygnięcia jego podstaw.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych, które powinniśmy udostępnić na taką prośbę w powszechnie używanym formacie. Użytkownik może również zażądać, aby dane zostały przez nas bezpośrednio przekazane innemu administratorowi.

Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie. W takim przypadku nie możemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy wymagane przez RODO podstawy.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Co do zasady Dane osobowe są przez nas przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z realizacją usług może się zdarzyć, że dane będą przekazywane do państw trzecich. W takiej sytuacji przekazanie przez nas danych odbywa się w zgodzie z wszelkimi wymogami wskazanymi w Rozdziale V. RODO - Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie może odbywać się w takich okolicznościach tylko przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony danych np. poprzez uznanie przez Komisję Europejską, że stopień ochrony danych jest odpowiedni lub np. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez tę Komisję.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych

Działając jako administrator danych, bardzo poważnie podchodzimy do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz realizujemy obowiązki nakładane na administratorów przepisami RODO m.in. w zakresie stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które pozwalają nam zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie Danych osobowych.

Dla zapewnienia bezpiecznej transmisji Danych osobowych na Stronie wykorzystujemy protokół szyfrowania SSL. Dzięki niemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i odpowiednio zabezpieczane. Jeśli w naszym Sklepie widoczny jest symbol zamkniętej kłódki, oznacza to, że dane Użytkowników są odpowiednio zabezpieczane.

Informujemy, że w przypadku korzystania przez nas z podmiotów, którym powierzamy do przetwarzania dane Użytkowników, zawieramy z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych oraz dbamy o to, aby podmioty te zapewniały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Proces rejestracji Użytkowników (tworzenie konta i logowanie)

Użytkownicy naszego Sklepu mogą dokonać zamówienia:
bez rejestracji.

Pliki cookies (ciasteczka)

Nasz Sklep korzysta z plików cookies zwanych również ciasteczkami w celu usprawnienia jego działania. Dane z plików cookies wykorzystywane są również przez nas w celach statystycznych. Pliki cookies same w sobie nie identyfikują danych osobowych dot. one np. takich danych jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Użytkownik w każdym czasie może dostosować ustawienia plików cookies do swoich potrzeb. Można to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki - każda z przeglądarek zawiera instrukcję dostosowania ustawień w zakresie plików cookies. Informujemy, że zmiany w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na działanie przeglądanej strony.

Pliki cookies nie wpływają na zmianę konfiguracji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Ułatwiają one dostosowanie przeglądanych treści do oczekiwań i preferencji np. wersji językowej, odpowiedniego wyświetlenia strony na urządzeniu, zainteresowań czy indywidualnych potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane do uwierzytelniania umożliwiają np. łatwe wypełnianie formularzy lub logowanie.

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie to:

 • pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające Użytkownikom poruszanie się po Sklepie i korzystanie z jej funkcji np. dostęp do bezpiecznych obszarów w Sklepie
 • pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, które jej części odwiedzają najczęściej
 • pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników np. dot. nazwy Użytkowników, języka lub regionu, w którym Użytkownicy przebywają.

Nasz Sklep korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia internetowego, które pomaga nam analizować statystyki dotyczące Strony, którego dostawcą jest Google Ireland Limited. Google Analytics wykorzystuje do swojego działania własne pliki cookies, które zapisują się na urządzeniach, na których Użytkownicy korzystają z naszego Sklepu. Pomagają one raportować interakcje Użytkowników.
W rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych Google jest podmiotem przetwarzającym dane, ponieważ zbiera i przetwarza dane w naszym imieniu oraz zgodnie z otrzymanymi od nas instrukcjami. Jako administrator tych danych, zachowujemy pełne prawo do gromadzenia, przechowywania i usuwania danych w każdej chwili oraz do uzyskiwania do nich dostępu. Google wykorzystuje dane zgodnie z warunkami umowy oraz z ustawieniami wybranymi przez nas w interfejsie usługi.

Aby zablokować Google Analytics w przeglądarce, konieczne jest zainstalowanie dodatku, o którym informacje znajdziesz tutaj.

Więcej informacji o działaniu Google Analitycs oraz danych zbieranych przez Google znajdziesz tutaj.

Administrator umożliwia dostawcy Facebook Ireland Limited oferującemu wtyczki społecznościowe wykorzystanie mechanizmu cookies na Stronie. Pamiętaj, że korzystając z wtyczki i logując się na stronę Facebook lub Instagram powinieneś zapoznać się z zasadami prywatności portalu społecznościowego:

Pliki cookies mogą być przez nas wykorzystywane w celach reklamowych. Chodzi o to aby móc wyświetlać naszym użytkownikom reklamy dopasowane do ich potrzeb. Na podstawie plików cookies określamy także czy użytkownicy widzieli daną reklamę i odwiedzili stronę reklamodawcy.

Dane o aktywności naszych użytkowników mogą być przekazywane naszym partnerom marketingowym. W takiej sytuacji jeśli będziesz korzystać z innej strony internetowej możesz zobaczyć na niej treści marketingowe dopasowane do Twojej aktywności w naszym Sklepie.

Nasz Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujących u innych administratorów. Administrator jednak zaleca, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z funkcjonującymi na nich politykami prywatności.

Wtyczki społecznościowe


Kontakt z naszymi Użytkownikami jest dla nas bardzo ważny. Dlatego właśnie na naszej Stronie można znaleźć następujące wtyczki społecznościowe:

 • Facebook
 • Instagram

Dane dostawcy obu usług: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone Ameryki,  a dla użytkowników z Uniii Europejskiej  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Korzystając z wyżej wymienionych serwisów zewnętrznych, rekomendujemy zapoznanie się z obowiązującymi w nich regulacjami dotyczącymi prywatności, w tym z zasadami dotyczącymi ustawień prywatności kont użytkowników oraz przetwarzaniem danych.

Korzystanie ze wtyczek społecznościowych polega na tym, że wraz z kliknięciem w ikonę wtyczki Użytkownik zostaje przeniesiony do profilu naszej firmy w serwisie zewnętrznym. Przed skorzystaniem Użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się do swojego konta w tym serwisie. Wtyczka uruchamia się dopiero gdy Użytkownik zaloguje się do swojego konta (wtedy na urządzeniu zostanie zapisany plik cookies) - do momentu logowania pozostaje nieaktywna.

Za działanie naszej strony w serwisie zewnętrznym takim jak Facebook czy Instagram odpowiadamy wspólnie z dostawcą usługi. Z kolei informacje dotyczące przetwarzania danych umieszczanych tam przez Użytkowników regulują odpowiednie dokumenty dostawców tych usług dotyczące prywatności, do których odnośnik wskazaliśmy powyżej.

Klauzula informacyjna dla Użytkowników

Administratorem danych osobowych podanych w Sklepie jest FITFIRMA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-521) ul. Wólczańska 125, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS:0000769480, REGON:382453317, NIP:7272835254.
 
Podane dane osobowe w zależności od okoliczności mogą być przetwarzane w celu:

 • złożenia i obsługi zamówienia
 • udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie
 • otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym (newsletter), jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Informujemy, że podanie danych w Sklepie jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta Użytkownika, złożenia zamówienia, przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub otrzymania newsletter’a.

Dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzamy na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest nasz komunikacja z Tobą. Dane będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Po tym czasie dane mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane wykorzystywane do celów wysyłki newslettera przetwarzamy do momentu odwołania zgody na przetwarzanie tych danych.

Dane podane w związku ze złożeniem zamówienia przetwarzamy przez czas niezbędny do wykonania umowy.

Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (wynikający z obowiązujących przepisów prawa), jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, pośredników płatności, firmom kurierskim – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Ochrony Danych Osobowych). W sprawach związanych z ochroną danych skontaktuj się z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań Użytkownicy mogą się z nami skontaktować w następujący sposób:

a) telefonicznie: +48 575 800 980
b) e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) pocztą na adres: FITFIRMA Sp. z o.o. ul. Wólczańska 125 90-521 Łódź.

Biorąc pod uwagę zmieniające się środowisko prawne i technologiczne, możemy zmieniać naszą Politykę. Zawsze jednak jej najnowsza treść będzie dostępna w naszym Sklepie w zakładce: Polityka prywatności.